In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik van je verzamel, op welke manier deze gegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Maatwerk Weert.

Maatwerk Weert, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53407830, gevestigd aan St. Luciastraat 40, 6002 BP Weert met bezoekadres, Beekstraat 54, 6001 GJ Weert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Maatwerk Weert is te bereiken via:
sandy@maatwerkweert.nl
tel. 06-23617525
www.maatwerkweert.nl

Postadres:
St. Luciastraat 40
6002 BP Weert

Bezoekadres:
Beekstraat 54
6001 GJ Weert

Persoonsgegevens die wij verwerken

Maatwerk Weert is een HR interim en adviesbureau. Maatwerk Weert verzamelt en verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679). Dit houdt in dat ik verantwoordelijk en zorgvuldig met je persoonsgegevens omga.
Het verzamelen en verwerken van je persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de diensten van Maatwerk Weert. Indien en voor zover noodzakelijk zal ik je toestemming vragen voor het verzamelen en verwerken van eventuele overige persoonsgegevens.

Maatwerk Weert verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, je werkgever/ opdrachtgever gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Algemene gegevens
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie, mail, app of telefonisch contact.

Bijzondere gegevens

Maatwerk Weert verwerkt (in gevallen) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Persoonskenmerken (foto)
 • Gezondheid
 • Burgerservicenummer (BSN)

Doeleinden

Maatwerk Weert verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te kunnen leveren.
 • Maatwerk Weert verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Maatwerk Weert neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Maatwerk Weert) tussen zit.

Bewaren

Maatwerk Weert bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn daarnaast en voor zover van toepassing minimaal de wettelijke bewaartermijn(en) en nooit langer dan de wettelijke maximale bewaartermijn(en).

Delen van persoonsgegevens met derden

Maatwerk Weert verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of je werkgever/opdrachtgever of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Maatwerk Weert blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Maatwerk Weert gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Maatwerk Weert gebruikt Google Analytics. Dit is een dienst van Google om statistieken van de website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Het doel hiervan is om de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves.
Verwachte gevolgen voor betrokkene : GEEN

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Maatwerk Weert en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar sandy@maatwerkweert.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Maatwerk Weert wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen persoonsgegevens

Maatwerk Weert neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op ons op via sandy@maatwerkweert.nl.

Wijzigingen in de kennisgeving

Net zoals Maatwerk Weert voortdurende in ontwikkeling is, zal deze Privacyverklaring ook van tijd tot tijd kunnen wijzigen. Als je op de hoogte wilt blijven van wijzigingen in deze Privacyverklaring, dan wordt aangeraden onze website regelmatig te bezoeken.

Maatwerk Weert
Sandy Engels

Weert, 15 mei 2018